nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Leveringsvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ARROLA B.V.

1. Definities
Onder ''koper'' wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met Arrola B.V. een koopovereenkomst aangaat. Onder ''aflevering'' wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht koper.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Arrola B.V.  uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, waarbij de wederpartij afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de wederpartij gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan. De wederpartij met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Arrola B.V.akkoord te zijn gegaan.

2. Aanbiedingen
Alle offertes van Arrola B.V. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Arrola B.V. anders is aangegeven. Alle offertes hebben een geldigheid van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

3. Totstandkoming
De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Arrola B.V. dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Indien Arrola B.V. aan de koper een orderbevestiging toezendt geldt de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de koper binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.

4. Eigendomsvoorbehoud
Arrola B.V. blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopsom van al deze zaken geheel is voldaan.Indien Arrola B.V. in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geld het eigendomsvoorbehoud totdat de koper ook deze vorderingen van Arrola B.V. geheel heeft voldaan.

5. Aflevering 
Aflevering vindt plaats ''af magazijn'' tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen met Arrola B.V. dat Arrola B.V. de zaken zal bezorgen. De zaken zijn voor risico van koper zodra Arrola B.V. heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van koper staan op de door Arrola B.V. aan te wijzen plaats van zijn ter rein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn. Indien is overeengekomen dat de zaken door Arrola B.V. bezorgd zullen worden gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten. De kosten van vervoer zijn voor eigen rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Bijkomende kosten
Montage van bureaus, kasten e.d. gebeurt tegen een van te voren afgesproken prijs. Extra kosten worden in rekening gebracht indien er bij de afleveringen zich omstandigheden voordoen die de normale gang van leveringen in de weg staan.

7. Levertijd
De levertijd wordt afgesproken met de desbetreffende koper. Arrola B.V. is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Arrola B.V. niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

8. Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan alle redelijkerwijs gemaakte onkosten van Arrola B.V. te vergoeden. 

9. Betaling
Elke levering van zaken en/of diensten van Arrola B.V. geschieden uitsluitend na betaling van de factuur zonder enige korting en/of verrekening. Indien aflevering '' af magazijn'' plaatsvindt vind de betaling contant plaats of door middel van vooraf betaalde factuur.

10. Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinder is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld onch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Arrola B.V. te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van Arrola B.V..

11. Aansprakelijkheid
Arrola B.V. is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen door Arrola B.V. verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Arrola B.V..  

12. Geschillen
Op overeenkomsten met Arrola B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen van of overeekomsten met Lamers Handels Onderneming of de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen te worden beslecht door de Rechtbank Zwolle, tenzij Arrola B.V. de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter.

13. Herroepingsrecht
Mocht u om welke reden niet tevreden zijn over een bij ons gekocht product, dan kunt u binnen 14 werkdagen na levering het product -iendien mogelijk in orginele verpakking en orginele staat - naar ons retourneren. Na ontvangst en goedkeuring krijgt u hierover bericht. Het betaalde bedrag zal retour geboekt worden, mits 100% in nieuwstaat. Echter de gemaakte verzendkosten voor de retourzending blijven wel voor uw rekening. De retourzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd). Neemt u wel eerst contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@arrola.nl. Arrola kantoormeubilair behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer het product reeds gebruikt of beschadid is.